MIT: Nabycie akcji spółki MIT S.A. przez spółkę zależną EL2 Sp. z o.o.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-07-22
Raport bieżący nr 42/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („MIT”) informuje, że w dniu 21lipca 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu przez EL2 Sp. z o.o.(spółkę zależną MIT) 9.097 akcji spółki MIT S.A. z siedzibą w Warszawie. Nabycie akcji spółki MIT S.A., będące przedmiotem niniejszej informacji zostało dokonane na podstawie transakcji giełdowych na rynku regulowanym w dniu 20 lipca 2010 roku po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,47 złotych za akcję. Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art.160 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).