MIT: Sprostowanie wyników głosowania na uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2010 roku

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-07-22
Raport bieżący nr 43/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna informuje o sprostowaniu oczywistej omyłki polegającej na podaniu w raporcie bieżącym nr 33/2010 błędnych wyników głosowania nad uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”. W związku z tym poniżej pełna treść uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2010 roku wraz z prawidłowymi wynikami głosowania: „Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” przyjętych uchwałą nr 12/1170/2008 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 roku, postanawia ocenić, że Spółka należycie przestrzega zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” – w głosowaniu wzięło udział 13.863.644 akcje, z których oddano ważne głosy, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 25,4825%, – w głosowaniu oddano 13.863.644 ważne głosy, – za przyjęciem uchwały oddano 12.324.417 głosów, co stanowi 88,90% oddanych głosów, – przeciw oddano 1.539.227 głosów, – wstrzymało się 0 głosów, – nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe