MIT: Porozumienie w kwestii rozliczenia kolejnej transzy akcji MIT tytułem Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-07-23
Raport bieżący nr 44/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000011784, informuje, iż w dniu 22 lipca 2010 roku MIT zawarła z MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie porozumienie na podstawie którego MIT wydał na rzecz MNI kolejne 21.387.252 warranty subskrypcyjne serii A tytułem rozliczenia części akcji MIT należnych MNI S.A. z tytułu Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2009 roku („Warunkowa Umowa Wymiany Akcji”). Powyżej wskazane warranty subskrypcyjne serii A zostały rozliczone pomiędzy Stronami zgodnie z warunkami Warunkowej Umowy Wymiany Akcji po wartości 2,04 (dwa złote i cztery grosze) za jeden warrant subskrypcyjnych co odpowiada wartości emisyjnej akcji serii I MIT, które wydane mają być w zamian za warranty subskrypcyjne serii A. Jednocześnie Zarząd MNI S.A. informuje, iż warranty będące przedmiotem powyższego porozumienia zostały wcześniej nabyte przez Spółkę od spółki MNI Telecom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (szerzej: raport bieżący nr 40/2010 z dnia 16 lipca 2010 roku). Nadto Zarząd MIT S.A. informuje, że po zawarciu powyżej wskazanego Porozumienia do rozliczenia pomiędzy byłymi akcjonariuszami MNI Premium a MIT S.A. transakcji wymiany akcji MNI Premium S.A. na akcje MIT S.A. na podstawie Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2010 roku, pozostaje już jedynie 18.749.661 akcji własnych. W okresie bowiem pomiędzy wejściem w życie tejże Umowy tj. dniem 1 stycznia 2010 roku a dniem dzisiejszym Spółka: a.wyemitowała 4.945.861 akcji serii H, które po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały wydane na rzecz były akcjonariuszy spółki MNI Premium; b.wyemitowała 98.917.226 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia tyleż samo akcji serii I w ramach warunkowego kapitału zakładowego, które to warranty zostały także wydane podmiotom uprawnionym zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o emisji tychże warrantów i obecnie wobec zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w każdej chwili na żądanie uprawnionych mogą zostać wymienione na akcje serii I; c.otrzymała w ramach rozliczenia pozostałej do zapłaty ceny za udziały i akcje w spółkach Neotel Communications Polska Sp. z o.o. oraz Długie Rozmowy S.A. 21.387.252 warranty subskrypcyjne serii A, o których mowa powyżej, które to na podstawie porozumienia objętego niniejszym raportem wydala na rzecz MNI S.a. tytułem rozliczenia III już transzy akcji. W ten sposób na dzień dzisiejszy MIT rozliczył już 125.250.339 z 144.000.000 akcji własnych jakie miał wydać podmiotom uprawnionym w zmian za 100% akcji MNI Premium Spółka Akcyjna. Stąd też do rozliczenia pozostaje 18.749.661 akcji MIT. Zarząd wyjaśnia, iż byli akcjonariusze MNI Premium uprawnieni z wydanych warrantów subskrypcyjnych zgłosili już Spółce chęci wymiany co najmniej części tychże warrantów na akcje serii I, co tez powinno nastąpić w najbliższej przyszłości. Przy czym o wydaniu akcji serii I w zamian za warranty subskrypcyjne serii A oraz wynikającym z tego tytułu podwyższeniu kapitału zakładowego Zarząd Spółki będzie informował rynek kolejnymi raportami po zaistnieniu tychże zdarzeń. Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej.