MIT: Nabycie akcji spółki MIT S.A. przez spółkę zależną EL2 Sp. z o.o.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-08-11
Raport bieżący nr 46/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.160 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Treść raportu

Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („MIT”) informuje, że w
dniu 11 sierpnia 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi o nabyciu przez EL2 Sp. z o.o.(spółkę zależną MIT) 25.915 akcji spółki
MIT S.A. z siedzibą w Warszawie.
Nabycie akcji spółki MIT S.A., będące przedmiotem niniejszej informacji zostało dokonane na
podstawie transakcji giełdowych na rynku regulowanym w dniu 10 sierpnia 2010 roku po średniej
cenie jednostkowej wynoszącej 1,48 złotych za akcję.