MIT: Korekta sprawozdania Zarządu w skonsolidowanym raporcie półrocznym MIT S.A. za I półrocze 2010

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-08-28
Raport bieżący nr 48/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu

Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („MIT S.A.”) informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej popełniony został błąd w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. i Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za I półrocze 2010 zakończone 30 czerwca 2010”.
W pkt. 7 przedmiotowego sprawozdania jest:
„W ciągu 6 miesięcy 2009 roku Grupa MIT S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 11,417 mln zł, natomiast Spółka MIT S.A. zysk netto w wysokości 1,529 mln zł.”
Powinno być:
„W ciągu 6 miesięcy 2010 roku Grupa MIT S.A, osiągnęła zysk netto w wysokości 11,274 mln zł, natomiast Spółka MIT S.A. zanotowała stratę w wysokości 441 tys. zł.”
W związku z powyższym Spółka opublikuje ponownie Skonsolidowany Raport Półroczny MIT S.A. za I półrocze 2010 uwzględniający powyższą korektę.