MIT: Zmiany w składzie Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-09-23
Raport bieżący nr 49/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu

Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („MIT”) informuje, że w dniu 23 września 2010 r. Rada Nadzorcza MIT S.A. odwołała pana Wojciecha Grzybowskiego z pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i powołała na Prezesa Zarządu Spółki Pana Leszka Kulaka.
Leszek Kułak, wiek, 51 lat
Opis doświadczenia: Leszek Kułak ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności telekomunikacja. Od końca lat osiemdziesiątych związany był z firmami specjalizującymi się w usługach i dystrybucji wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego. Od 1995 roku związany z firmami świadczącymi usługi dodane dla operatorów telekomunikacyjnych. W latach 1995-2001 członek zarządu Telemedia Sp. z o.o. W latach kolejnych 2001 – 2005 Członek Zarządu spółki Media Net Interactive Sp. z o.o., specjalizującej się w dostarczaniu usług dodanych dla operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej. W okresie od 2003r. do 2006 r. Wiceprezes Zarządu MNI S.A., następnie Prezes Zarządu lub wiceprezes spółek zależnych od MNI S.A. tj. MNI Telecom S.A., MNI Premium S.A., MNI Mobile S.A.
Obecnie Pan Leszek Kułak jest członkiem Zarządu MNI S.A., pełni także funkcję Prezesa Zarządu spółki MNI Premium S.A. oraz członka Zarządu spółki El 2 Sp. z o.o.
Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Leszek Kułak:
• nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
• nie pełnił funkcji członka organów administrujących, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których, w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administrujących, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
• organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wniosły przeciwko p. Leszkowi Kułakowi oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji.