MIT: Wystąpienie na drogę sądową przeciwko spółce InternetQ Poland oraz Prezesowi Zarządu tej Spółki.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-09-28
Raport bieżący nr 51/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Treść raportu

Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („MIT”) w ślad za komunikatem nr 17/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku informuje, że w dniu 28 września 2010 roku, MIT oraz spółka od niej zależna tj. EL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystąpiły na drogę sądową przeciwko spółce InternetQ Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Panu Grzegorzowi Witerskiemu z roszczeniami z tytułu naruszenia dóbr osobistych oraz czynów nieuczciwej konkurencji, jakich dopuściła się spółka InternetQ Poland Sp. z o.o. oraz osobiście jej Prezes Zarządu Pan Grzegorz Witerski publikując nieprawdziwe informacje na temat spółki EL 2 Sp. z o.o. oraz działań jej właścicieli, tj. Emitenta.
W ramach powyższych roszczeń Emitent domaga się od pozwanych zapłaty na jego rzecz solidarnie łącznie kwoty 2.500.000,00 złotych. Natomiast spółka El 2 Sp. z o.o. domaga się od pozwanych zapłaty na jej rzecz łącznie kwoty 1.472.424,89 złotych.
Wysokość dochodzonych roszczeń jest uzasadniona zdaniem Emitenta oraz spółki EL 2 Sp. z o.o. przede wszystkim sposobem naruszenia ich dóbr osobistych poprzez pomówienie władz obu spółek o działanie przestępcze, w tym popełnienie przestępstwa polegającego na działaniu na szkodę wierzycieli oraz przestępstwa oszustwa, które to zarzuty w żadnym stopniu nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości, zaś decyzja Prokuratora Rejonowego z dnia 9 sierpnia 2010 roku o odmowie wszczęcia postępowania w powyższej sprawie, z doniesienia InternetQ, ostatecznie potwierdziła.
Nadto wysokość dochodzonych roszczeń jest podyktowana celem przedmiotowych publikacji medialnych, które bezpośrednio zmierzały do podważenia wizerunku i reputacji Emitenta oraz spółki El 2 Sp. z o.o. jako lojalnego kontrahenta i efekt ten osiągnęły.
W konsekwencji, po bezskutecznym wyczerpaniu trybu przedsądownego, wystąpienie z roszczeniami na drogę sądową okazało się niezbędne.