MIT: Rejestracja podwyższenia kapitału spółki MIT S.A. oraz emisji akcji serii „I”

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-11-02
Raport bieżący nr 52/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Treść raportu

Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („MIT”) informuje, że w dniu 2 listopada 2010 roku uzyskał informację o rejestracji w dniu 26 października 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie podwyższenia kapitału spółki MIT oraz emisji 81.407.123 akcji serii I dokonanych uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 14 stycznia 2010 roku w ramach uchwalonego kapitału warunkowego.
W konsekwencji obecnie kapitał zakładowy MIT wynosi 141.244.060,80 złotych i dzieli się na 135.811.597 akcji o wartości nominalnej 1,04 złotego każda akcja, a akcjom tym odpowiada 136.004.185 głosów na walnym zgromadzeniu.
Powyższa emisja akcji nastąpiła w ramach uchwalonego kapitału warunkowego poprzez zamianę 81.407.123 wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji serii I.
Na dzień dzisiejszy do wymiany na akcje serii I pozostało jeszcze 17.510.103 warrantów subskrypcyjnych serii A, a uprawnieni z tychże warrantów mogą skorzystać z tego prawa do dnia 31 marca 2011 roku.
Nadto zarząd MIT informuje, iż akcje nowej emisji serii I zostaną zdematerializowane jak też iż Spółka ubiegać się będzie o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich asymilację z akcjami Spółki dotychczas notowanymi na tym rynku. O podejmowanych w tym zakresie krokach oraz decyzjach KDPW i GPW Spółka będzie informować rynek