MIT: Wzrost zaangażowania największego Akcjonariusza Spółki

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-11-03
Raport bieżący nr 53/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art.70 pkt 1 w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. („MIT S.A.”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 3 listopada 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki MNI S.A. treści następującej:

„W imieniu spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wykonując obowiązek informacyjnych wynikający z art. 69 ust. 1 oraz art. 87 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach giełdowych, niniejszym informuję o nabyciu przez spółkę MNI S.A. pakietu 74.407.123 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 powyżej wskazanej Ustawy informuję, że:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Nabycie powyżej wskazanego pakietu akcji nastąpiło w dniu 26 października 2010 roku w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w ramach kapitału warunkowego i emisję 81.407.123 akcji serii I, z których spółka MNI S.A. objęła 74.407.123 akcje realizując w ten sposób uprawnienie wynikające z posiadanych przez nią warrantów subskrypcyjnych serii A w tej samej liczbie. W konsekwencji nabycie pakietu akcji będącego przedmiotem niniejszego Zawiadomienia ma charakter pierwotny.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji spółka MNI S.A. posiadała 14.549.473 akcje spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. co stanowiło 26,74% procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 14.549.473 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 26,65 procent ogólnej liczby tychże głosów.

Natomiast spółka MNI Telecom będąca podmiotem zależnym od spółki MNI S.A. posiadała 129.913 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology co stanowiło 0,24 procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 129.913 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 0,24 procent ogólnej liczby tychże głosów.

W konsekwencji spółka MNI S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiadała 14.679.386 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology co stanowiło 26,98 procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 14.679.386 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 26,89 procent ogólnej liczby tychże głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po dokonaniu powyżej wskazanej transakcji spółka MNI S.A. posiada 88.956.596 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology co stanowi 65,50 procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 88.956.596 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 65,41 procent ogólnej liczby tychże głosów.

Natomiast spółka MNI Telecom będąca podmiotem zależnym od spółki MNI S.A. posiada 129.913 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology co stanowi 0,10 procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 129.913 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 0,10 procent ogólnej liczby tychże głosów.

W konsekwencji spółka MNI S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiada 89.086.509 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology co stanowi 65,60% procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 89.086.509 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 65,50 procent ogólnej liczby tychże głosów.

4. Informacje o zamiarze dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych 12 miesięcy

MNI S.A. zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększać posiadanych udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w przypadku gdy będzie to uzasadnione wynikami osiąganymi przez spółkę oraz aktualnym kursem akcji.

5. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zgłoszenia

Podmiotami zależnymi od podmiotu dokonującego niniejszego zawiadomienia są:
     (1)  Spółka MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu;
     (2)  Spółka MNI Mobile S.A. z siedzibą w Warszawie;
     (3)  Spółka Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie;
Przy czym spółka MNI Mobile S.A. oraz spółka Telestar S.A. nie posiadają żadnych akcji spółki będących przedmiotem niniejszego zgłoszenia.

6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 12 pkt. 3 litera c Ustawy

Podmiot dokonujący niniejszego zgłoszenia nie łączy z żadnym innym podmiotem umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.