MIT: Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-11-03
Raport bieżący nr 54/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art.160 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. („MIT S.A.”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 3 listopada 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Prezesa Zarządu spółki Elexus Limited treści następującej:

„Niniejszym wykonując obowiązek informacyjnych wynikający z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informuję o nabyciu przez spółkę Elexus Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, będącą podmiotem zależnym ode mnie pakietu 6.264.800 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych informuję, że:

1. Wskazanie imienia i nazwiska osoby obowiązanej do przekazania informacji

Osobą zobowiązania do przekazania niniejszej informacji jest Leszek Kułak

2. Wskazanie przyczyn przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązania do przekazania informacji z emitentem

Pan Leszek Kułak jest Prezesem Zarządu spółki MIT Mobile Internet Technology S.A., a spółka Elexus Limited jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Leszka Kułaka.

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy zawiadomienie

Niniejsze zawiadomienie dotyczy akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie.

4. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia

Nabycie powyżej wskazanego pakietu akcji nastąpiło w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w ramach kapitału warunkowego i emisję 81.407.123 akcji serii I, z których spółka Elexus Limited objęła 6.264.800 akcje realizując w ten sposób uprawnienie wynikające z posiadanych przez nią warrantów subskrypcyjnych serii A w tej samej liczbie. W konsekwencji nabycie pakietu akcji będącego przedmiotem niniejszego Zawiadomienia ma charakter pierwotny.

5. Data i miejsce zawarcia transakcji

Transakcja nabycia akcji została zawarta dokonana w dniu 26 października 2010 roku – jest to data rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy. Miejsce dokonania transakcji jest siedziba sądu, tj. miasto Warszawa.

6. Cena i wolumen transakcji

Niniejsza transakcja dotyczyła 6.264.800 akcji, które to akcje zostały objęte po wartości 2,04 złotego za jedną akcję, tj. łącznie za cały pakiet 12.780.192 złotych.

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

Niniejsza informacja została sporządzona w Warszawie w dniu 2 listopada 2010 roku.”