MIT: Oświadczenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. w sprawie mechanizmu rozliczania projektów loteryjnych

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-11-22
Raport bieżący nr 56/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust.1. pkt.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku

Treść raportu

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) składa oświadczenie następującej treści:

„W związku z publikacją Pulsu Biznesu z dnia 22 listopada 2010r. autorstwa Pana Redaktora Dawida Tokarza pt.: „MNI tworzy mity w MIT” dotyczącymi rzekomego „kreowania” wyników Spółki w celu uzyskania odpowiedniego parytetu wymiany akcji, Zarząd MIT S.A. oświadcza, że tezy zawarte w publikacji są nieprawdziwe, nieobiektywne i stronnicze.

Grupa MIT S.A. w związku ze specyfiką prowadzonej działalności polegającej na organizacji dużych projektów loteryjnych – przedstawia mechanizm rozliczania dużych i długotrwających loterii w celu obiektywnej oceny zawartości merytorycznej artykułu prasowego.

Przy realizacji dużych projektów loteryjnych uzyskane przychody często nie występują równocześnie z rzeczywistymi kosztami i nie odpowiadają okresom rozliczeniowym, w których dana loteria jest realizowana. Podobnie jest w przypadku loterii, gdzie nagrody wydawane są z opóźnieniem do trzech miesięcy i stanowią rzeczywisty koszt uzyskania przychodu, choć w dacie sporządzenia bilansu nie ma jeszcze zaksięgowanych faktur. To samo dotyczy kosztów marketingu i zakupu czasu reklamowego, których rozliczenie następuje także z opóźnieniem.

W spółkach Grupy MIT księgowanie następuje w oparciu o respektowaną zasadę memoriałową na podstawie prognoz. Taki sposób polega na rozliczaniu kosztów przypadających na bieżący okres sprawozdawczy w wysokości prawdopodobnych kosztów. W efekcie pozwala na przypisanie każdemu przychodowi odpowiadających mu kosztów. Należy dodać, że rezerwy są księgowane na potrzeby loterii i rozwiązywane w momencie zaliczenia właściwych faktur w koszty i tak naprawdę nie ma znaczenia z punktu widzenia oceny skuteczności biznesu, jak są zapisane, bo muszą być albo kosztem, a jeśli nie ma formalnej podstawy rozliczenia – rezerwą.

Należy podkreślić, że MIT S.A. jest liderem polskiego rynku mobilnych usług dodanych i organizuje rocznie kilkadziesiąt konkursów i loterii różnego rodzaju. Stosowana metoda księgowania gdzie każdemu przychodowi przypisany jest rzeczywisty koszt jest poprawna, a pisanie o tworzeniu papierowych zysków przez P. Tokarza świadczy o niewiedzy lub złej woli. Ponieważ po raz kolejny Pan Redaktor Tokarz pomija fakty, które są niewygodne dla jego własnych tez Zarząd Spółki uchyla się od komentowania opisanych tendencyjnie i wybiórczo zdarzeń.

Zarząd MIT S.A. oświadcza nadto, że w przyszłości także będzie stosował powyższy sposób księgowania, który jest zgodny z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.”