MIT: Oświadczenie Zarządu MIT S.A. dotyczące szkalowania dobrego imienia Spółki

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-11-30
Raport bieżący nr 57/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust.1. pkt.2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku

Treść raportu

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) składa oświadczenie następującej treści:

W związku z kontynuacją negatywnych publikacji autorstwa Pana Redaktora Dawida Tokarza w dzienniku „Puls Biznesu” dotyczącymi rzekomego „kreowania” wyników Spółki i „księgowych sztuczek” stosowanych w Spółce w celu uzyskania odpowiedniego parytetu wymiany akcji, Zarząd MIT S.A. oświadcza, że podany w artykułach poziom utworzonych rezerw nie odpowiada rzeczywistości.

W 2009 roku Rachunek Zysków i Strat Grupy Kapitałowej MIT obejmuje rezerwy z tytułu kosztów projektów loteryjnych w kwocie 12.310 tys. PLN a także prognozy przychodów w kwocie 18.583 tys. PLN, ujęte również w bilansie w pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Oznacza to, że w 2009 r. projekty loteryjne zostały rozliczone z wynikiem dodatnim 6.273 tys. PLN.
Nadto Zarząd MIT S.A. oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu ochrony interesów swoich akcjonariuszy w związku z publicznym przekazywaniem informacji nieprawdziwych przez P. Redaktora Tokarza.