MIT: Dofinansowanie projektu budowy Centrum Outsourcingu w Polsce o wartości ponad 1 mln zł

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-12-23
Raport bieżący nr 59/2010
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust.1. pkt.2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd MIT S.A. (Mobile Internet Technology) z siedzibą w Warszawie (Spółka) powziął informację w dniu 23 grudnia 2010 r., że spółka zależna Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzyskała pozytywną opinię dla dofinansowania w 50 % projektu budowy Centrum Outsourcingu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wartość całkowita projektu wynosi 1.118.563, 14 zł.

Scientific Services jest firmą specjalizującą się w przetwarzaniu danych, m. in nowoczesnymi technologiami wprowadzania danych, wysokowydajnym skanowaniem danych i ich archiwizacją, kompleksową obsługą programów marketingu bezpośredniego oraz hostingiem baz danych. Świadczone usługi spełniają wymogi nowoczesnej strategii zarządzania jaką jest budowa Centrum Outsourcingu.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez zakup infrastruktury technologicznej i komunikacyjnej w obszarze archiwizacji elektronicznej, analizy danych, rozwoju help desku on line, usługi emailingu. Budowa Centrum Outsourcingu rozumianego jako korzystanie z usług podmiotu zewnętrznego w celu standaryzacji i optymalizacji procesów biznesowych jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku i wzrost popularności usług outsourcingowych w Polsce, gdzie wedle najnowszych danych outsourcing będzie rósł wykładniczo przez następne 10 lat, zaś wartość tego rynku w roku 2010 szacowana jest na blisko 1,2 mld zł.

Według Zarządu budowa Centrum Outsourcingu wpłynie pozytywnie na wzrost dynamiki generowanych przychodów z tego obszaru działalności do poziomu powyżej 50 % oraz ich dywersyfikację w latach 2011 – 2012.