Ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji MIT SA

Notowana na warszawskiej giełdzie spółka MNI S.A. wezwała do zapisywania się na 627,3 tys. akcji giełdowej spółki MIT (Mobile Internet Technology) S.A., co zakończy proces porządkowania obu Spółek.

Warszawa, 04.01.2011 r.

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie fundusz MNI S.A., inwestujący w podmioty z branży telekomunikacyjnej, zaawansowanych usług dodanych, medialnej oraz turystycznej jest inwestorem strategicznym MIT S.A. (Mobile Internet Technology, dawne PPWK – Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera). Wraz z podmiotami zależnymi MNI S.A. ma obecnie 89,09 mln akcji krajowego lidera rynku usług dodanych i marketingu mobilnego, a także produkcji map cyfrowych i usług geolokalizacyjnych. Pakiet ten stanowi 65,6% ogólnej liczby akcji i odpowiada 65,5% głosów na walnym zgromadzeniu MIT S.A.

Atrakcyjna propozycja

Inwestorzy będą mogli składać zapisy na akcje MIT S.A. od 24 stycznia do 7 lutego tego roku. W wezwaniu ogłoszonym przez MNI S.A. pośredniczy Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Zapisy na akcje przyjmowane będą w 36 punktach obsługi klientów DM PKO BP, znajdujących się w 34 miastach w całej Polsce. Fundusz MNI S.A. wezwał do sprzedaży 676.253 (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela MIT S.A., co stanowi blisko 0,5% ogólnej ich liczby oraz odpowiada 0,5% głosów na walnym zgromadzeniu warszawskiej spółki.

MNI S.A. oferuje po 2,04 zł za walor MIT S.A., znacznie powyżej ostatnich giełdowych notowań akcji tej spółki. – Cena oddaje w pełni obecną wartość i potencjał MIT S.A. Po restrukturyzacji, polegającej m.in. na rezygnacji z nisko marżowych kontraktów spółka wypracowuje stabilne wyniki finansowe. Perspektywy na 2011 r. dzięki nowym planowanym projektom w zakresie usług dodanych, geolokalizacyjnych czy outsourcingu są bardzo obiecujące – mówi Leszek Kułak, prezes MIT S.A., a także członek zarządu MNI S.A., odpowiadający za segment usług dodanych. Taką samą cenę fundusz MNI S.A. płacił 21 kwietnia 2010 r. za 4,75 mln akcji serii H (podwyższenie kapitału) oraz 29 września ub.r. za 74,4 mln akcji serii I MIT S.A. (podwyższenie kapitału).

Należy podkreślić, że ogłoszone wezwanie zamknie proces porządkowania aktywów obu spółek. Według oświadczenia władz funduszu – MNI S.A. nie będzie podnosić kapitału akcyjnego spółki MIT S.A., a wszelkie rozliczenia pomiędzy podmiotami zostaną dokonane w ramach istniejącego kapitału, tak więc docelowa ilość akcji MIT S.A. wynosić będzie 153.321.700 akcji.

Z korzyścią dla akcjonariuszy MNI S.A.

W wyniku wezwania MNI S.A. zamierza uzyskać 89,76 mln głosów na walnym zgromadzeniu MIT S.A., co odpowiada 66 % ogólnej ich liczby. Wezwanie jest kolejnym ważnym krokiem po rejestracji akcji serii I MIT S.A. przez sąd, co miało miejsce 25 października (udział MNI S.A. w kapitale zwiększył się do 65,5% z 25,82%). Akcje serii I zostały wydane funduszowi w zamian za akcje spółki MNI Premium S.A. na podstawie uchwały podjętej przez akcjonariuszy MIT S.A. na Nadzwyczajnym Walny Zgromadzeniu 14 stycznia 2010 r. – Przejęcie przez MIT S.A. akcji MNI Premium S.A., czego konsekwencją jest ogłoszone dzisiaj wezwanie było elementem porządkowania aktywów w ramach grupy MNI. Dokonana alokacja aktywów nie tylko zwiększyła przejrzystość grupy, ale też ma bardzo pozytywny wpływ na wyniki finansowe segmentu, za który jestem odpowiedzialny. Powstały w wyniku połączenia podmiot jest liderem pod względem uzyskiwanych marż na polskim rynku mobilnych usług dodanych czy marketingu mobilnego – wyjaśnia Leszek Kułak, prezes MIT S.A.

Po trzech kwartałach br. skonsolidowany zysk netto MIT S.A. wyniósł 16,4 mln zł, o 19,5% więcej niż w tym samym okresie 2009 r. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) grupy MIT wyniósł 24,5 mln zł, rosnąc o 174,5%. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 78,6 mln zł.

Kolejne projekty rozwojowe

Zarząd MIT S.A. konsekwentnie realizuje strategię rozwoju zasobów i koncentracji na wzroście rentowności, poprzez rozwój segmentów zapewniających wyższe marże. Niedawno jedna ze spółek zależnych – Scientific Services – rozpoczęła budowę Centrum Outsourcingu, które zaoferuje paletę ok. 20 usług, obejmujących m.in.: zarządzanie bazami danych; kolokację i hosting, produkcję i wysyłkę materiałów reklamowych, budowę i zarządzanie elektronicznymi archiwami; usługi contact center: SMS, IVR, call center; usługi płatności i mikropłatności, outsourcing księgowości. Projekt uzyskał wsparcie z funduszy europejskich od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

MIT S.A. oraz spółki zależne pracują nad rozwojem nowych produktów, które w przyszłych latach mają generować znaczącą część przychodów, czyli mapy i lokalizatory cyfrowe. Za ten segment odpowiada Navigo Sp. z o. o., która także otrzymała wsparcie finansowe z Unii Europejskiej (7,4 mln zł). Główne kierunki rozwoju tej spółki zależnej to: sprzedaż danych w modelu B2B, rozwój nawigacji satelitarnej Navigo oraz przygotowanie aplikacji mapowych do platform Java, Apple OS i Android. – Planujemy w tym roku wprowadzić szereg projektów internetowych, które powinny zwiększyć nasze przychody i zyski. Jesteśmy liderem w usługach mobilnych. Chcemy przenieść nasze kompetencje w zakresie rozrywki do projektów internetowych, gdzie dzięki rozwojowi urządzeń umożliwiających mobilny dostęp do Internetu, będzie migrować coraz więcej naszych klientów komentuje Leszek Kułak.