MIT: Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. w roku 2010

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-01-11
Raport bieżący nr 1/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 65 ust.1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.)

Treść raportu

Zarząd MIT (Mobile Internet Technology) Spółka Akcyjna („Emitent”) z siedzibą w Warszawie niniejszym przesyła w dniu 11 stycznia 2011 r. wykaz raportów bieżących i okresowych („Raporty”) przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w roku 2010.
Wykaz Raportów stanowi załącznik do niniejszego raportu. Raporty dostępne są w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7.
Treść Raportów dostępna jest również na stronach portalu internetowego Spółki www.mitsa.pl

Cały raport dostępny w załączniku:
MIT – RB nr 1 z 11.01.2011 – Wykaz raportów bieżących i okresowych MIT S.A. w roku 2010