MIT: Poszerzenie składu Zarządu Spółki MIT S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-01-13
Raport bieżący nr 2/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe w związku z §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paostwa niebędącego paostwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Treść raportu

Zarząd MIT (Mobile Internet Technology) Spółka Akcyjna („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000011784 niniejszym informuje, że w dniu 13 stycznia 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła jednogłośnie uchwałę numer 2/2011 powołującą Panią Annę Gac na stanowisko Członka Zarządu z dniem 13 stycznia 2011r (uprzednio prokurenta samoistnego Spółki, któremu przed powołaniem do składu Zarządu Spółki cofnięto udzieloną prokurę).

Poniżej pełne informacje na temat nowo powołanego Członka Zarządu w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, które również zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Pani Anna Gac (lat 54) przed rokiem 2005 rokiem zajmowała się doradztwem finansowym i podatkowym oraz pełniła obowiązki Głównego Księgowego w spółkach prawa handlowego. Od 2005 r. jest związana z Grupą Kapitałową MNI SA pełniąc obowiązki Dyrektora Finansowego i Głównego Księgowego jednostki dominującej (MNI SA) oraz jednostek zależnych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Anna Gac nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została również wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W konsekwencji skład Zarządu spółki MIT S.A. przedstawia się obecnie następująco:

  • Pan Leszek Kułak – Prezes Zarządu,
  • Pani Anna Gac – Członek Zarządu.