MIT: Nabycie 100 % udziałów spółki Scientific Services Sp. z o.o. przez Emitenta

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-01-13
Raport bieżący nr 3/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd MIT (Mobile Internet Technology) Spółka Akcyjna („Emitent”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 12 stycznia 2011 r. pomiędzy Emitentem a spółką od niego zależną EL2 Sp. z o.o. została zawarta umowa sprzedaży udziałów w spółce Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na mocy ww. umowy Emitent nabył 500 udziałów (słownie: piędset) spółki Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 500,00 zł za jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (słownie: dwieście pięddziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zbyte udziały stanowią 100 % kapitału zakładowego i uprawniają do 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Scientific Services Sp. z o.o. Cena sprzedaży ustalona została przez strony umowy na kwotę 1.845.270,00 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści pięd tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100). W wyniku zawarcia powyższej transakcji spółka EL2 nie jest już udziałowcem Scientific Services Sp. z o.o.
Transakcja nabycia udziałów w spółce Scientific Services jest związana z procesem porządkowania struktury Grupy w celu rozwoju nowych usług Centrum Outsourcingu w ramach MIT S.A.