MIT: Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-01-14
Raport bieżący nr 4/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) – informacje bieżące i okresowe oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu

Zarząd MIT (Mobile Internet Technology) Spółka Akcyjna („Emitent”) z siedzibą w Warszawie w dniu 14 stycznia 2011 r. powziął informację, iż w dniu 31 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o dokonaniu rejestracji połączenia spółek zależnych Emitenta – MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Audiotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Połączenie obydwu zależnych podmiotów nastąpiło w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r Kodeks Spółek Handlowych (ksh) w związku z art. 516 ksh poprzez przeniesienie całego majątku spółki Audiotele Sp. z o.o. (spółka przejmowana ) na rzecz MNI Premium S.A. (spółka przejmująca) – łączenie się przez przejęcie, bez dokonywania podwyższania kapitału zakładowego MNI Premium S.A. i tym samym dokonywania emisji łączeniowej.

Połączenie udziałów spółek zależnych Emitenta jest związane z procesem porządkowania struktury Grupy, wdrożeniem holdingowego modelu zarządzania oraz lepszej koordynacji działań sprzedażowych w ramach MIT S.A. W nowej strukturze kapitałowej strategiczną rolę będzie miała spółka MNI Premium S.A., która dostarcza mobilne usługi dodane, kontent multimedialny oraz integruje zaawansowane usług interaktywne, marketing i reklamę mobilną. Implementacja struktury kapitałowej jest kolejnym elementem realizacji strategii Grupy MIT S.A. na lata 2011-2013 zakładającej stabilny rozwój biznesu oraz umocnienie pozycji wiodącego dostawcy z branży usług dodanych i marketingu mobilnego, a także produkcji map cyfrowych i usług geolokalizacyjnych.