MIT: Terminy publikacji raportów finansowych w 2011 r.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-01-26
Raport bieżący nr 5/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie; §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 r., poz. 1259).

Treść raportu

Zarząd MIT S.A. (Mobile Internet Technology) z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku:
1. Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2010 roku (QSr_IV/2010) – w dniu 28 lutego 2011 r.
2. Jednostkowy raport roczny (R_2010) oraz skonsolidowany raport roczny (RS_2010) za 2010 rok – w dniu 28 kwietnia 2011 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2011 roku (QSr_I/2011) – w dniu 12 maja 2011 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2011 roku (PSr_2011) – w dniu 29 sierpnia 2011 r.
5. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2011 roku (QSr_III/2011) – w dniu 15 listopada 2011 r.
Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009r., poz. 1259), Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Jednocześnie, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.
p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu
p. Anna Gac – Członek Zarządu