MIT: Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-01-26
Raport bieżący nr 6/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz art.160 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT S.A. (Mobile Internet Technology) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 25 stycznia 2011 roku wpłynęło zawiadomienie od Członka Zarządu Emitenta – Pani Anny Gac o treści następującej:
„Wykonując obowiązek informacyjnych wynikający z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jako Członek Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. niniejszym informuję o nabyciu przez osobę blisko ze mną związaną pakietu 985.595 szt. akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Jednocześnie zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych informuję, że:
1. Wskazanie imienia i nazwiska osoby obowiązanej do przekazania informacji
Osobą zobowiązania do przekazania niniejszej informacji jest Anna Gac.
2. Wskazanie przyczyn przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązania do przekazania informacji z emitentem
Anna Gac jest Członkiem Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy zawiadomienie
Niniejsze zawiadomienie dotyczy akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, które dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.
4. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia
Nabycie powyżej wskazanego pakietu akcji nastąpiło w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym.
5. Data i miejsce zawarcia transakcji
Umowa nabycia akcji została zawarta w dniu 18.01.2011 roku.
6. Cena i wolumen transakcji
Niniejsza transakcja dotyczyła 985.595 szt. akcji, które to akcje zostały nabyte za cenę 1,68 złotych za jedną akcję, tj. łącznie za cały pakiet 1.379.833,- złotych.
7. Data i miejsce sporządzenia informacji
Niniejsza informacja została sporządzona w Warszawie w dniu 18.01.2011 roku.”
p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu
p. Anna Gac – Członek Zarządu