MIT: Korekta raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-01-27
Raport bieżący nr 7/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT (Mobile Internet Technology) S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje w dniu dzisiejszym korekty raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w zakresie łącznej kwoty zapłaty za transakcję dokonaną w dniu 18 stycznia 2011 r., która w korygowanym raporcie omyłkowo została podana na kwotę 1.379.833 złotych.

Właściwą ceną zapłaty za niniejszą transakcję, która dotyczyła umowy sprzedaży 985.595 akcji Emitenta, które to akcje zostały nabyte za cenę 1,68 złotych za jedną akcję wynosi łącznie 1.655.799,60 złotych.
p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu
p. Anna Gac – Członek Zarządu