MIT: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MIT S.A. na dzień 16 marca 2011 r. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-01-27
Raport bieżący nr 8/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu w związku z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje
o zwołaniu na dzień 16 marca 2011 r. na godz. 13.00 w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2
w salach konferencyjnych Hotelu Sheraton Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z poniższym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego,

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcia uchwały w przedmiocie zbadania przez biegłego rewident (rewidenta do spraw szczególnych) na koszt Spółki następujących zagadnień związanych z prowadzeniem jej spraw.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

1.Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 marca 2011 roku, przygotowane zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych.

2.Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 marca 2011 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.mitsa.pl/, podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu
p. Anna Gac – Członek Zarządu