MIT: Szacunkowe wybrane wyniki finansowe MIT S.A. za 2010 rok

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-01-31
Raport bieżący nr 9/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT S.A. (Mobile Internet Technology) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 2010 r. Szacunkowe wyniki zakładają osiągnięcie za 2010 rok skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży nie mniej niż 99 ml zł, skonsolidowanego zysku nie mniej niż 20 ml zł.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz.1439 z późn. zmianami) oraz z art. 5 ustęp 1 pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu