MIT: Korekta raportu bieżącego nr 11/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-02-10
Raport bieżący nr 12/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie, na skutek ujawnienia oczywistej omyłki pisarskiej w treści raportu bieżącego nr 11/2011 z dnia 10 lutego 2011 r., dokonuje niniejszym jego korekty, a to w ten sposób, że jego prawidłowa treść winna wglądać następująco:
Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 09 lutego 2011 roku wpłynęło zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pana Tomasza Filipiaka o treści następującej:
„Wykonując obowiązek informacyjnych wynikający z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jako Członek Rady Nadzorczej MIT Mobile Internet Technology S.A. niniejszym informuję o nabyciu przeze mnie pakietu 70.000 szt. akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Jednocześnie zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych informuję, że:
Niniejsze zawiadomienie dotyczy akcji spółki MIT S.A. z siedzibą w Warszawie, które dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.
Nabycie powyżej wskazanego pakietu akcji nastąpiło w drodze zawarcia dwóch transakcji. Umowy nabycia akcji zostały zawarte w dniu 08 i 09 lutego 2011 roku.
Niniejsze transakcje dotyczyła 70.000 szt. akcji, z których to akcji 65.189 zostało nabytych za cenę 1,30 złotych za jedną akcję, a 4.811 akcji za 1,29 złotych za jedną akcję, tj. łącznie za cały pakiet 90.951,89,- złotych.
Jednocześnie informuję, iż przed dokonaniem powyższej transakcji posiadałem 30.000 akcji spółki MIT S.A. z siedzibą w Warszawie, po dokonaniu w dniach 08-09.02.2011 zakupu, stan posiadania wynosi 100.000 akcji.”

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu