MIT: Korekta raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 26.01.2011 r.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-02-15
Raport bieżący nr 13/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie, dokonuje niniejszym korekty treści raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r., a to w ten sposób, że prawidłowym terminem publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. (QSr_III/2011) jest 14 listopada 2011 r. zamiast 15 listopada 2011 r. błędnie podanego w korygowanym raporcie. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż wszystkie pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. pozostają bez zmian.

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu