MIT: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-02-15
Raport bieżący nr 14/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 15 lutego 2011 roku powziął informację o rezygnacji Pana Mariana Mikołajczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce MIT S.A. ze skutkiem na dzień 15 marca 2011 roku. Termin rezygnacji jest powodowany koniecznością utrzymania zdolności kontrolnej 5-osobowej Rady Nadzorczej do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zwołania Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16 marca 2011 r. W treści złożonej rezygnacji jako przyczynę niniejszej rezygnacji wskazany został stan zdrowia. Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza dziękują Panu Marianowi Mikołajczakowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 ze zm.)

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu