MIT: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 marca 2011 r.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-02-21
Raport bieżący nr 15/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie przedstawia w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 16 marca 2011 r.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 ze zm.)

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu

Załącznik 1 Projekty Uchwał