MIT: Odstąpienie od negocjacji z Yorkville Advisors LCC

Raport bieżący

Data sporządzenia: 2011-03-15
Raport bieżący nr 17/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539)

Treść raportu

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 marca 2011 r. zakończył negocjacje prowadzone z Yorkville Advisors LCC na podstawie listu intencyjnego z dnia 16 grudnia 2010 roku, którego zawarcie było komunikowane raportem bieżącym nr 58/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku. Powyższe negocjacje zostały zakończone bez dojścia do porozumienia.


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu