MIT: Zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący

Data sporządzenia: 2011-03-16
Raport bieżący nr 18/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 69 ust. 2 oraz art. 87 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach giełdowych

Treść raportu

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8 wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach giełdowych informuje, iż w dniu 16.03.2011 r. otrzymał zawiadomienie o zbyciu przez spółkę MNI S.A. 9.390.000 akcji spółki MIT S.A.

Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 powyżej wskazanej Ustawy informuje, że:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
Wyksięgowanie powyżej wskazanego pakietu 9.390.000 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A., stanowiących 6,91% jej kapitału zakładowego, uprawniających do 9.390.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 6,90% procent ogólnej liczby tychże głosów nastąpiło w dniu 16 marca 2011 r. w wyniku zawarcia umów sprzedaży akcji spółki MIT Mobile Internet Technology SA poza rynkiem regulowanym przez MNI SA z podmiotami trzecimi, nie powiązanymi z MNI S.A.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed dokonaniem powyższych wskazanych transakcji spółka MNI S.A. posiadała 89.632.849 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. co stanowiło 65,99% procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 89.632.849 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 65,90 procent ogólnej liczby tychże głosów.
Natomiast spółka MNI Telecom S.A. będąca podmiotem zależnym od spółki MNI S.A. posiadała 129.913 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A., co stanowiło 0,10 procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 129.913 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 0,10 procent ogólnej liczby tychże głosów.
W konsekwencji spółka MNI S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiadała 89.762.762 akcji spółki MIT Mobile Internet S.A., co stanowiło 66,09 procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 89.762.762 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 66,00 procent ogólnej liczby tychże głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Po dokonaniu powyższych wskazanych transakcji spółka MNI S.A. posiada 80.242.849 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A., co stanowi 59,08 procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 80.242.849 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 59,00 procent ogólnej liczby tychże głosów.
Natomiast spółka MNI Telecom S.A. będąca podmiotem zależnym od spółki MNI S.A. posiada 129.913 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A., co stanowi 0,10 procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 129.913 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 0,10 procent ogólnej liczby tychże głosów.
W konsekwencji spółka MNI S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiada 80.372.762 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A., co stanowi 59,18% procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 80.372.762 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 59,10 procent ogólnej liczby tychże głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zgłoszenia posiadające akcje spółki
Pozostałe podmioty zależne od podmiotu dokonującego niniejszego zawiadomienia, poza MNI Telecom S.A., nie posiadają akcji spółki MIT Mobile Internet Technology SA.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 litera c Ustawy
Podmiot dokonujący niniejszego zgłoszenia nie łączy z żadnym innym podmiotem umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu