MIT: Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 marca 2011 roku

Raport bieżący

Data sporządzenia: 2011-03-17
Raport bieżący nr 19/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 70 pkt.3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu

Zarząd MIT S.A („Spółka”) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”), które odbyło się w dniu 16 marca 2011 roku reprezentowanych było 97 97.299.652 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje stanowiące 71,64% kapitału zakładowego spółki MIT S.A.

Spółka przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5 % i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusz / ilość akcji / ilość głosów/ % głosów obecnych / % w ogólnej liczbie głosów
MNI S.A. / 84.210.735 / 84.210.735 / 86,55 % / 61,92 %
Elexus Sp. z o.o./ 6.264.800/6.264.800/6,44%/4,61%/


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu