MIT: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 marca 2011 roku

Raport bieżący

Data sporządzenia: 2011-03-17
Raport bieżący nr 20/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) w związku z § 38 ust.1 pkt.7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

Treść raportu

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu) podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 16 marca 2011 roku.

Treść Uchwał

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu