MIT: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-03-17
Raport bieżący nr 21/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22, § 27 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

Treść raportu

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8 działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009, Nr 185, poz. 1439) oraz na podstawie § 5 ust. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości, iż w związku z rezygnacją Pana Mariana Mikołajczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce MIT S.A. ze skutkiem na dzień 15 marca 2011 roku, w dniu 16 marca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT S.A. podjęło uchwałę o powołaniu na członka Rady Nadzorczej spółki Pana Mateusza Klag.

Pan Mateusz Klag (lat 36)
Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, na kierunku zarządzanie marketing spec. towaroznawstwo handlowo-celne, oraz absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na kierunku zarządzanie marketing, specjalność zarządzanie jakością i towaroznawstwo handlowo celne.
Doświadczenie zawodowe:
W latach 2000-2003 – pełnił funkcję dyrektora ekonomicznego firmy Onyx Service sp. z o.o., od 2004 r. do r. 2008 – pracował w firmie Eko-Service jako dyrektor ekonomiczny, natomiast od roku 2008 do dziś pełni obowiązki Prezesa Zarządu firmy Eko-Service sp. z o.o.

Pan Mateusz Klag nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności MIT S.A. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu