MIT: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-03-23
Raport bieżący nr 22/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Mateusza Klag, który poinformował o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółkę Eko-service sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Chrzanowie, w której Pan Mateusz Klag pełni funkcję Prezesa Zarządu, transakcji zakupu 17.900 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji spółki MIT S.A. z siedzibą w Warszawie.

Nabycie akcji spółki MIT S.A., będące przedmiotem niniejszej informacji zostało dokonane na podstawie transakcji giełdowych na rynku regulowanym w dniu 18 marca 2011 roku po cenie jednostkowej wynoszącej 1,30 złotych za akcję i rozliczone w dniu 23 marca 2011 r. Łącznie cały pakiet 17.900 akcji został nabyty za cenę 23.270,00 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt zł).

W konsekwencji zawarcia tej transakcji wolumen akcji MIT S.A. przysługujących Eko-service sp. z o.o. sp. k. wzrósł do 1.078.564 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji spółki MIT S.A. Jednocześnie p. Klag poinformował, że przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji Eko-service sp. z o.o. sp. k. posiadała 1.060.664 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji spółki MIT S.A. oraz iż Eko-service sp. z o.o. sp. k., będzie w przyszłości dokonywać dalszych zakupów akcji spółki MIT S.A.


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu