MIT: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-03-31
Raport bieżący nr 25/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Treść raportu

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Mateusza Klag, który poinformował o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółkę Eko-service sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Chrzanowie, w której Pan Mateusz Klag pełni funkcję Prezesa Zarządu, transakcji zakupu 6.000 (słownie: sześć tysięcy) akcji spółki MIT S.A. z siedzibą w Warszawie.
Nabycie akcji spółki MIT S.A., będące przedmiotem niniejszej informacji zostało dokonane na podstawie transakcji giełdowych na rynku regulowanym w dniach 24-25 marca 2011 roku po cenie jednostkowej wynoszącej 1,2767 złotych za akcję. Łącznie cały pakiet 6.000 akcji został nabyty za cenę 7.660,20 złotych (słownie: siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt zł 20/100).

W konsekwencji zawarcia tej transakcji wolumen akcji MIT S.A. przysługujących Eko-service sp. z o.o. sp. k. wzrósł do 1.116.000 (słownie: jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji spółki MIT S.A. Jednocześnie p. Klag poinformował, że przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji Eko-service sp. z o.o. sp. k. posiadała 1.110.000 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji spółki MIT S.A. oraz iż Eko-service sp. z o.o. sp. k., będzie w przyszłości dokonywać dalszych zakupów akcji spółki MIT S.A.


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu