MIT: Porozumienie w sprawie końcowego rozliczenia transakcji na aktywach MNI Premium S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-04-08
Raport bieżący nr 30/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym porozumienia z MNI S.A. dotyczącego końcowego rozliczenia transakcji na aktywach MNI Premium S.A. dokonanej na podstawie Warunkowej Umowy Zamiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2009 roku (raport bieżący nr 64/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. oraz raport bieżący nr 66/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.)
W wyniku tego porozumienia strony uzgodniły, iż ilość 9.390.000 warrantów serii A będzie ostatnią transzą warrantów podlegających wymianie na akcje serii I. Natomiast pozostałe nierozliczone do dnia zawarcia przedmiotowego Porozumienia kwoty z tytułu realizacji powyżej wskazanej Umowy zamiany tj. kwota 54.814.318,12 złotych, na którą to kwotę składa się równowartość 8.120.103 warrantów subskrypcyjnych serii A po cenie emisyjnej 2,04, tj. kwota 16.565.010,12 złotych oraz kwota 38.249.308,40 złotych tytułu rozliczenia III transzy akcji zgodnie z pkt. 3.1.3 tejże Umowy zostanie zarachowana jako długoterminowe zobowiązanie Spółki wobec akcjonariusza tj., spółki MNI S.A.
Ostatecznie w ramach realizacji powyżej wskazanej umowy zamiany Spółka wydała na rzecz uprawnionych podmiotów łącznie 95.742.984 akcje, w tym 4.945.861 akcji serii H oraz 90.797.123 akcji serii I, z czego 9.390.000 akcji tejże serii do dnia zawarcia niniejszego Porozumienia jeszcze nie zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy. W konsekwencji pod dokonaniu przez sąd rejestrowy rejestracji zmian dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 16 marca 2011 roku oraz zapisem na zamianę powyżej wskazanych 9.390.000 warrantów subskrypcyjnych serii A złożonym przez MNI S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 151.004.460,88 złotych i dzielić się będzie na 145.196.597 akcji o wartości nominalnej 1,04 złotych każda akcja.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu