MIT: Rejestracja zmian w kapitale zakładowym spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. przez Sąd Rejestrowy

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-04-15
Raport bieżący nr 33/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) w zw. z § 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Treść raportu

Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („MIT”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2011 roku uzyskał informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie:
1. umorzenia 5.000 akcji własnych Spółki MIT S.A. serii H o wartości nominalnej 1,04 złotego każda akcja i o łącznie wartości nominalnej 5.200 złotych, które to akcje zostały umorzone na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MIT z dnia 16 marca 2011 r. W konsekwencji kapitał zakładowy dotychczas wynoszący 141.244.060,80 złotych obniżono o kwotę 5.200 złotych, tj. do kwoty 141.238.860,80. Tym samym liczba akcji serii H uległa zmniejszeniu z dotychczasowej liczby 4.945.861 o 5.000 akcji, do liczby 4.940.861.
2. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MIT S.A. o 9.390.000 akcji. Powyższe akcje objęła spółka MNI S.A. w wyniku wymiany posiadanych 9.390.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez MIT S.A., z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji serii I, o wartości nominalnej 1,04 złotego każda akcja. Łączna wartość nominalna objętych akcji wyniosła 9.765.600,00 złotych, na skutek czego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 141.238.860,80 złotych do kwoty 151.004.460,80 złotych. Tym samym dotychczasowa liczba akcji serii I wynosząca 81.407.123 akcje, uległa zwiększeniu o 9.390.000 akcji do liczby 90.797.123 akcji.

W konsekwencji, wysokość kapitału zakładowego Spółki MIT S.A. na dzień dzisiejszy wynosi 151.004.460,80 złotych i dzieli się na 145.196.597 akcji o wartości nominalnej 1,04 złotego każda akcja, które upoważniają do 145.389.185 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: art.160 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu