MIT: Wzrost zaangażowania największego Akcjonariusza Spółki

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-04-19
Raport bieżący nr 36/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art.70 pkt 1 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539)

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. („MIT S.A.”) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki MNI S.A. o nabyciu przez spółkę MNI S.A. pakietu 9.385.000 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna (MIT S.A.) z siedzibą w Warszawie.
Nabycie powyżej wskazanego pakietu akcji nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2011 roku w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy:

1) umorzenia, na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A., 5.000 akcji własnych serii H o wartości nominalnej 1,04 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.200,-zł, na wniosek i za zgodą akcjonariusza Spółki MIT S.A. – spółki MNI S.A. bez wypłacania wynagrodzenia, w konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 5.200,-zł;

2) podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w ramach kapitału warunkowego i emisji 9.390.000 akcji serii I, o wartości 1,04 złotego każda akcja i łącznej wartości nominalnej 9.765.600,- złotych, które objęła spółka MNI S.A., realizując w ten sposób uprawnienie wynikające z posiadanych przez nią warrantów subskrypcyjnych serii A w tej samej liczbie.

Przed wydaniem w/w postanowienia spółka MNI S.A. posiadała 80.242.849 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. co stanowiło 59,08 procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 80.242.849 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 59,00 procent ogólnej liczby tychże głosów.

Natomiast spółka MNI Telecom będąca podmiotem zależnym od spółki MNI S.A. posiadała 129.913 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology co stanowiło 0,10 procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 129.913 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 0,10 procent ogólnej liczby tychże głosów.

Spółka MNI S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiadała 80.372.762 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology co stanowiło 59,18 procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 80.372.762 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 59,10 procent ogólnej liczby tychże głosów.
Po wydaniu w/w postanowienia spółka MNI S.A. posiada 89.627.849 akcji spółki MIT S.A., co stanowi 61,73 proc. w jej podwyższonym kapitale i odpowiada 89.627.849 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 61,65 proc. ogólnej liczby tychże głosów.

Stan posiadania akcji MIT S.A. przez spółkę MNI Telecom S.A. nie uległ zmianie.

W konsekwencji spółka MNI S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiada 89.757.762 akcje spółki MIT Mobile Internet Technology, które stanowią 61,82 procent jej kapitału zakładowego i odpowiadają 89.757.762 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 61,74 procent ogólnej liczby tychże głosów.

Podmioty zależne od MNI S.A. poza MNI Telecom S.A. nie posiadają akcji MIT S.A.
Spółkę MNI S.A. nie łączy z żadnym innym podmiotem umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna: art.70 pkt 1 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu