MIT: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 czerwca 2011

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-06-02
Raport bieżący nr 42/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 3) i § 100 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000011784, przedstawia w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT S.A., zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r.

Projekty uchwał


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu