MIT: Rejestracja akcji serii H i I w KDPW

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-06-06
Raport bieżący nr 44/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Treść raportu

Zarząd spółki MIT Media Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („MIT”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2011 roku uzyskał informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwały nr 485/11 z dnia 3 czerwca 2011 roku, którą to uchwałą Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych postanowił:

1. Uchylić uchwałę nr 497/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 20 sierpnia 2010 roku;

2. Zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych łącznie 95.737.984 akcji zwykłych na okaziciela spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 złotych każda, z czego 4.940.861 akcji serii H oraz 90.797.123 akcji serii I oraz postanowiły i oznaczyć te akcje kodem PLPPWK000014, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku, na który wprowadzone zostały akcje tej spółki oznaczone kodem PLPPWK000014, z zastrzeżeniem, że rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokumentów potwierdzających podjęcie powyższej wskazanej decyzji nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu