MIT: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H i I

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-06-09
Raport bieżący nr 45/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Treść raportu

Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („MIT”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2011 roku uzyskał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych uchwały nr 736/11 z dnia 9 czerwca 2011 roku, którą to uchwałą Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych stwierdził dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 złotych każda:
1) 4.940.861 akcji serii H oraz
2) 90.797.123 akcji serii I .
Nadto Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych powyższą uchwałą postanowił wprowadzić te akcje w trybie zwykłym do obrotu giełdowego z dniem 13 czerwca 2011 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 13 czerwca 2011 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia kodem PLPPWK000014.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu