MIT: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii H oraz serii I

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-06-14
Raport bieżący nr 46/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Treść raportu

Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 44/2011 i 45/2011 Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („MIT”) informuje, że w dniu wczorajszym roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A („KDPW”), w którym KDPW poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 485/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. w dniu 13 czerwca 2011 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem PLPPWK000014 nastąpi rejestracja łącznie 95.737.984 akcji zwykłych na okaziciela spółki MIT Mobile Internet Technology S.A., z czego 4.940.861 akcji serii H oraz 90.797.123 akcji serii I, o wartości nominalnej 1,04 złotych każda.
W związku z powyższym łączna liczba akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW wynosić będzie 145 196 597 (kod: PLPPWK000014).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) w związku z § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych.


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu