MIT: Zawarcie umowy licencyjnej z Google przez spółkę zależną emitenta

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-06-20
Raport bieżący nr 47/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie

Treść raportu

Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2011 roku powziął informację, iż Navigo Sp. z o.o. („Spółka”), będąca spółką zależną od MIT S.A., zakończyła negocjacje i zawarła z firmą Gogle („Kontrahent”) umowę licencyjną na dostarczanie baz danych GIS (ang. Geographical Information Systems) do projektów mapowo-lokalizacyjnych Google Maps na kolejne 3 lata.

Przedmiotem w/w umowy jest rozwój oraz dostarczenie danych kartograficznych na potrzeby popularnej usługi Google Mapa Polska, dostępnej m.in. pod adresem http://maps.google.pl/. Firma Google jest związana umowami z grupą MIT S.A. ( wcześniej PPWK S.A.) w zakresie dostarczania danych GIS począwszy od roku 2007.

Navigo Sp. z o.o. jest firmą dostarczającą oprogramowanie i dane przestrzenne (mapy cyfrowe) głównie dla potrzeb nowoczesnych rozwiązań lokalizacyjnych i nawigacyjnych.
Bazy danych przestrzennych (znane pod marką „Copernicus” i „PPWK”) tworzone zgodnie z nowoczesnymi metodami i technologiami GIS (ang. Geographical Information Systems) wykorzystywane są także w systemach paszportyzacji sieci, drogownictwa, geomarketingu, centrach powiadamiania ratunkowego oraz jako podstawa znanych internetowych serwisów map (np. Google Maps, Panorama Firm). Navigo, w ramach realizacji strategii budowy oferty produktów mapowo-lokalizacyjnych dla rynku konsumenckiego, korzysta z prawie 8 milionowego wsparcia celowego w ramach Funduszy Spójności Unii Europejskiej – Innowacyjna Gospodarka.

Pomimo, że wartość kontraktu nie przekracza wysokości 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym zawarta umowa nie spełnia kryterium umowy znaczącej, Zarząd Emitenta uznał, iż informacja o zawarciu kontraktu, jest istotna dla Emitenta z powodu kluczowej i globalnej pozycji „kontrahenta” w światowym biznesie geolokalizacyjnym, który na poszczególnych rynkach współpracuje z lokalnymi liderami. Stąd też informacja ta jest podawana w trybie informacji poufnej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu