MIT: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 29 czerwca 2011 r.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-06-30
Raport bieżący nr 48/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Treść raportu

Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu) podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MIT S.A. w dniu 29 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) w związku z § 38 ust.1 pkt.7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

Treść uchwał


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu