MIT: Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2011 r.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-07-01
Raport bieżący nr 50/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 70 pkt.3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie, informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2011 roku reprezentowanych było 96.737.984 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcje, stanowiące 66,62% kapitału zakładowego MIT S.A.

Spółka przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5 % i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu:

Akcjonariusz / ilość akcji / ilość głosów/ % głosów obecnych / % w ogólnej liczbie głosów/
MNI S.A. – / 88.537.984 / 88.537.984 / 91,52% / 60,90% /
Elexus Sp. z o.o. – / 7.000.000 / 7.000.000 / 7,24% / 4,81% /

Podstawa prawna: Art. 70 pkt.3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu