MIT: Informacja o postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-07-27
Raport bieżący nr 57/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Treść raportu

Zarząd spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie („MIT”) informuje, że w dniu 27 lipca 2011 roku otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w dniu 18 lipca 2011 roku wyroku w sprawie z powództwa MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna przeciwko Zefrala Holding Limited, Jakubowi Bańkowskiemu, Oplemanta Holdings Limited oraz Maciejowi Uciechowskiemu o ustalenia nieistnienia zobowiązania oraz w sprawie z powództwa Zefrala Holding Limited, Jakuba Bańkowskiego, Oplemanta Holdings Limited oraz Macieja Uciechowskiego przeciwko MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna o zapłatę łącznie kwoty 10.439.564,40 złotych.

Zgodnie z powyżej wskazanym wyrokiem, Sąd Arbitrażowy zasądził od MIT Mobile Internet Technology na rzecz Zefrala Holding Limited, Jakuba Bańkowskiego, Oplemanta Holdings Limited oraz Macieja Uciechowskiego łącznie kwotę 10.439.564,40 złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości 15% naliczonymi od kwoty łącznie 5.219.782,20 złotych od dnia 1 kwietnia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku oraz od kwoty łącznie 10.439.564,40 złotych od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia zapłaty.
Powyższy spór dotyczy rozliczenia pomiędzy Emitentem a Zefrala Holding Limited, Jakubem Bańkowskim, Oplemanta Holdings Limited oraz Maciejem Uciechowskim jako byłymi właścicielami spółki Neotel Communications Polska Sp. z o.o. III raty ceny za sprzedaż udziałów tej spółce na podstawie warunkowej umowy sprzedaży udziałów z dnia 14 kwietnia 2008 roku.

W związku z wydanym wyrokiem, Spółce przysługuje prawo do wniesienia skargi o uchylenie tego wyroku, z którego to prawa Spółka skorzysta i w najbliższym czasie wniesie stosowną skargę.
Jednocześnie zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Spółka wystąpi na drogę sądową przeciwko byłym członkom jej Zarządu, tj. Panu Grzegorzowi Esz oraz Panu Andrzejowi Zimińskiemu z roszczeniem regresowym za szkodę spowodowaną niedopełnieniem swoich obowiązków. Szkoda ta jest wynikiem:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Neotel Communications Polska Sp. z o.o. za rok 2008,
– następnie dokonania weryfikacji tego sprawozdania na potrzeby rozliczenia z byłymi właścicielami udziałów spółki Neotel Communications Polska Sp. z o.o. III raty ceny za udziały,
– następnie złożeniu tym podmiotom w ostatnim dniu przed upływem terminu, ofert objęcia akcji Spółki w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty ceny, które to oferty okazały się być bezskuteczne, bowiem akcje nimi zaoferowane, zostały wyemitowane przez Zarząd bez upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
– w konsekwencji czego Spółka straciła możliwość skorzystania z prawa bezgotówkowego rozliczenia III raty ceny za Udziały w formie akcji Spółki po założonym w umowie kursie stałym.
Szkoda poniesiona przez Spółkę w wyniku tych działań obejmuje nie tylko kwoty zasądzone przez Sąd Arbitrażowy ale także poniesione przez Spółkę koszty tego postępowania.
Nadto Zarząd Spółki informuje, że kwestia powyższa wraz z odpowiedzialnością byłych członków Zarządu jest też obecnie przedmiotem badania prowadzonego przez biegłego do spraw szczególnych powołanego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 16 marca 2011 roku.

O dalszych działaniach dotyczących powyższej należności Zarząd będzie informował odrębnymi komunikatami.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu