MIT: Komunikat Zarządu MIT S.A. ws. wstępnych wyników za I półrocze 2011

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-07-28
Raport bieżący nr 58/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu

Zarząd Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, niniejszym przekazuje prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej MIT za I półrocze 2011 r.:

– prognozowane skonsolidowane przychody za I półrocze 2011 r. w wysokości nie mniej niż 37 mln zł;
– prognozowany skonsolidowany wynik EBITDA za I półrocze 2011 r. w wysokości nie mniej niż 17 mln zł;
– prognozowany skonsolidowany zysk netto za I półrocze 2011 r. w wysokości nie mniej niż 9 mln zł.

Jednocześnie Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych osiągniętych w I półroczu 2011 r. zostanie zaprezentowana w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 29 sierpnia 2011 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne


p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu