MIT: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-08-10
Raport bieżący nr 61/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.160 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Treść raportu

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Mateusza Klag, który poinformował o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółkę Eko-service sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Chrzanowie, w której Pan Mateusz Klag pełni funkcję Prezesa Zarządu, transakcji zakupu 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) akcji spółki MIT S.A. z siedzibą w Warszawie.

Nabycie akcji spółki MIT S.A., będące przedmiotem niniejszej informacji zostało dokonane na podstawie transakcji giełdowych na rynku regulowanym w dniach 02 i 04 sierpnia 2011 roku po cenie jednostkowej wynoszącej 0,88 złotych za akcję. Łącznie cały pakiet 5.000 akcji został nabyty za cenę 4.400 złotych (słownie: cztery tysiące czterysta zł).
W konsekwencji zawarcia tej transakcji wolumen akcji MIT S.A. przysługujących Eko-service sp. z o.o. sp. k. wzrósł do 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki MIT S.A.

Jednocześnie p. Klag poinformował, że przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji Eko-service sp. z o.o. sp. k. posiadała 1.385.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji spółki MIT S.A. oraz iż Eko-service sp. z o.o. sp. k., będzie w przyszłości dokonywać dalszych zakupów akcji spółki MIT S.A.

Podstawa prawna: art.160 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu