MIT: Zawarcie przez spółkę zależną EL 2 Sp. z o.o. ugody ze spółką InternetQ Poland Sp. z o.o.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-08-22
Raport bieżący nr 63/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Treść raportu

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej: „MIT”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 22 sierpnia br.) został poinformowany przez Zarząd spółki zależnej – EL 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „EL 2”) o podjęciu w dniu 22 sierpnia 2011 roku decyzji o utworzeniu rezerwy w wyniku EL 2 w wysokości 1.182 tys. zł, w związku z zawarciem przez EL 2 ugody kończącej wszelkie spory ze spółką InternetQ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Rezerwa ta zostanie rozwiązana w przypadku dojścia do skutku i pełnego wykonania powyżej wskazanej ugody, o czym Zarząd Spółki poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi. Rezerwa zostanie uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym MIT za pierwsze półrocze 2011 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu