MIT: Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie ze skargi MIT Mobile Internet Technology S.A. o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-09-19
Raport bieżący nr 67/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 19 września br.) do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 16 września 2011 roku (dalej „Postanowienie”)  w sprawie ze skargi MIT przeciwko Jakubowi Bańkowskiemu, Maciejowi Uciechowskiemu, Zefrala Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Oplemanta Holdings Limited z siedzibą na Cyprze o uchylenie wyroku sądu polubownego w przedmiocie wniosku Spółki o wstrzymanie wykonania wyroku sądu polubownego.

Zgodnie z przesłanym Postanowieniem, Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny (dalej „Sąd”) postanowił wstrzymać wykonanie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie z dnia 18 lipca 2011 roku. Wstrzymanie wykonania wyroku zostało uzależnione od wpłacenia do depozytu sądowego kwoty 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.

W ocenie Sądu wstrzymanie wykonania wyroku jest uzasadnione.

Raportem bieżącym nr 57/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w dniu 18 lipca 2011 roku wyroku w sprawie z powództwa MIT Mobile Internet Technology S.A. przeciwko Zefrala Holdings Limited, Jakubowi Bańkowskiemu, Oplemanta Holdings Limited oraz Maciejowi Uciechowskiemu o ustalenia nieistnienia zobowiązania oraz w sprawie z powództwa Zefrala Holdings Limited, Jakuba Bańkowskiego, Oplemanta Holdings Limited oraz Macieja Uciechowskiego przeciwko MIT Mobile Internet Technology S.A. o zapłatę łącznie kwoty 10.439.564,40 złotych.

Spór dotyczył rozliczenia pomiędzy Spółką a Zefrala Holdings Limited, Jakubem Bańkowskim, Oplemanta Holdings Limited oraz Maciejem Uciechowskim jako byłymi właścicielami spółki Neotel Communications Polska Sp. z o.o. III raty ceny za sprzedaż udziałów tej spółce na podstawie warunkowej umowy sprzedaży udziałów z dnia 14 kwietnia 2008 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z powyższym wyrokiem Sądu Arbitrażowego podjął decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości 10,440 mln zł. Informacja w powyższym zakresie została zawarta w punkcie XIV Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2011 roku zakończone 30 czerwca 2011 roku, który to Skonsolidowany raport półroczny MIT Mobile Internet Technology S.A. za I półrocze 2011 roku został opublikowany w dniu 29 sierpnia 2011 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu