MIT: Zapłata przez spółkę zależną EL 2 Sp. z o.o. kwoty ugody.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-10-03
Raport bieżący nr 69/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 3 października br.) zgodnie z zawartą przez spółkę zależną EL 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „EL 2”) ugodą kończącą wszelkie spory ze spółką InternetQ Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej InternetQ), EL 2 dokonała zapłaty kwoty ugody.

Zapłata kwoty ugody w całości wyczerpuje wszelkie roszczenia wobec EL 2 z tytułu dotychczasowej współpracy. InternetQ zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń wobec EL 2, bez względu na podstawę prawną, wynikających z jakichkolwiek zdarzeń zaistniałych przed dniem zawarcia ugody.

O zawarciu przez spółkę zależną EL 2 ugody ze spółką InternetQ Spółka informowała raportem bieżącym nr 63/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu